นโยบายความเป็นสวนตัว

1. การเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ 

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะทำได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมายหรือเพื่อรักษาความปลอดภัย 

3. ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเอง แต่ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลบางอย่างเพื่อให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4. การใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น 

5. ศูนย์ให้บริการการออกกำลังกายจะประชาสัมพันธ์นโยบายความเป็นส่วนตัวให้ลูกค้าทราบโดยชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มีการให้บริการา